მისამართი:

0141, საქართველო, თბილისი,
დ.გურამიშვილის გამზირი, 84

ქართული
ფოსტა
საიტის რუქა

ახალი დამუშავებები

სტატიური გარდამსახი DCB1.0

ქარხანამ ჩეხურ კომპანიასთან ერთად შეიმუშავა სტატიური გარდამსახი, რეკუპერაციული დამუხრუჭების რეჟიმში წევის ძრავების აგზნების გრაგნილების კვებისათვის, თანამედროვე ოპერაციული ნახევარგამტარი ხელსაწყოების გამოყენებით.

რეკუპერაციული დამუხრუჭების გარდამსახი უზრუნველყოფს:

 • სამუხრუჭე ძალის მართვას წინასწარ დასმული ალგორითმით, უკონტაქტო ავტომატური დარეგულირებით;
 • ელ.ენერგიის ხარჯვის შემცირებას მდოვრე დარეგულირების ხარჯზე;
 • საიმედოობის გაზრდას მიკროპროცესული მართვის სისტემის და დიაგნოზირების გამოყენების ხარჯზე, რომელიც აძლევს ელმავლის სქემაში მტყუნების დროულად აღმოჩენის საშუალებას, მტყუნებამდე და მის შემდეგ პროცესების ანალიზირების გათვალისწინებით;
სიდიდის დასახელება მნიშვნელობა
მუდმივი დენის ნომინალური მკვებავი ძაბვა, ვ
3000 ± 1000
მართვის სისტემის ნომინალური ძაბვა, ვ
50
მაქსიმალური გამომავალი სიმძლავრე , კვტ
2 х 20
მაქსიმალური გამომავალი დენი , ა
2 х 600
გარემოს ტემპერატურა, °С -35 ± 55
მაქსიმალური სიმაღლე ზღვის დონიდან, მ
1200
სამუშაო სიხშირე, კჰც
13
გარდამსახის ზომები, მმ
1200 х 473 х 1500
გარდამსახის წონა, კგ
385
ვენტილირების საშუალება
იძულებითი


 

 


 

დენმიმღები ახალი პნევმატიური ამძრავით

Токоприемник с новым пневматическим приводом

პნევმატიურ ამძრავში გამოყენებულია რეზინაკორდონის გარსი


 

 


 

კოქსმქრობი ელმავალი ЭК-15

Коксотушильный электровоз ЭК-15

სს "ელმავალმშენებელმა" შეიმუშავა ახალი კოქსმქრობი ელმავლის ЭК-15  საკონსტრუქტორო–ტექნოლოგიური დოკუმენტაცია და დაამზადა 2 ახალი ელმავალი №001 და №002, რომლებიც მნიშვნელოვნად განსხვავდებოდა თავისი წინამორბედი ЭК-14у კოქსმქრობი ელმავლებისაგან. ორივე ელმავალზე გამოყენებულია წევის ძრავების დამოუკიდებელი აგზნების სისტემა წევის რეჟიმში, ღუზის კვანძების ინდივიდუალური დარეგულირება ტირისტორული გარდამქმნელებით ტირისტორული გარდამქმნელების მეშვეობით მათი აგზნების გრაგნილების და კვების მიმდევრული ჩართვისას ტირისტორული გარდამქმნელის მეშვეობით. რაც შეეხება ელმავლის და გარდამქმნელის მართვას ისინი არსებითად განსხვავდებიან. ელმავლების ЭК 14у და ЭК15 ტექნიკური მონაცემების შედარება მოყვანილია №1 ცხრილში.

 ძირითადი განსხვავებები ЭК14у და ЭК15 ელმავლებს შორის არის ის, რომ მორალურად დაძველებული ხელსაწყოები, რომლებიც გამოიყენებოდა ღუზების წრედების კვების გარდამქმნელ აგრეგატებში და წევის ძრავების აგზნების წრედებში გადაყვანილია ახალ საელემენტო ბაზაზე. Т-320 ტირისტორის მაგივრად Т153-800-14 ტირისტორის გამოყენებამ მოგვცა ღუზების კვანძების გარდამქმნელის კონსტრუქციის გამარტივების საშუალება, ტირისტორების პარალელურად მუშაობის სქემის გაუქმების ხარჯზე. სამფაზიანი მართვადი ხიდური გამმართველის ყოველი მხრიდან გამოირიცხა ორ–ორი ტირისტორი, დნობადი მცველი, აგრეთვე სამი დენის გამყოფი. მძლავრი ტირისტორების გამოყენებამ გაამარტივა წევის ძრავების აგზნების გრაგნილების კვების გარდამქმნელის კონსტრუქცია, ის შესრულებულია მთლიანად მართვადად და ერთდროულად რევერსულად, იმავე გაბარიტებში, როგორც ЭК14у, რის გამოც ელმავლის სქემიდან გამოირიცხა ძორძოხი რევერსული გადამრთველი; გამარტივდა აგზნების ტრანსფორმატორის კოჭის მეორადი გრაგნილი(ნულოვანი გამოსვლით ოთხი გრაგნილის ნაცვლად, შესრულებულია ერთი მეორადი გრაგნილი), ტრანსფორმატორის მეორადი გრაგნილის მხრიდან მართვადი გამმართველით ხორციელდება დარეგულირება, პირველადი გრაგნილის მხრიდან დარეგულირების მაგივრად, რომელიც მიღებულია ელმავლის ЭК14у გარდამქმნელზე, აქედან გამომდინარე სქემიდან გამოირიცხა დამატებითი დროსელი L2.

 მთლიანად მართვადი გარდამქმნელის გამოყენებით, სამრეწველო ელმავალზე ЭК15 პირველად იქნა გამოყენებული რეოსტატული დამუხრუჭება, რის მეშვეობითაც გახდა შესაძლებელი ელმავლის თითქმის სრული გაჩერება, რის შემდეგაც, ელექტრომაგნიტური სალიანდაგო დამუხრუჭების გამოყენებით ხდება მატარებლის ფიქსაცია და ზუსტი გაჩერება. ელმავალზე საიმედო რეოსტატული დამუხრუჭების დანერგვით კოქსმქრობი ელმავლის გაჩერებისათვის არ არსებობს ელექტროპნევმატიური დამუხრუჭების გამოყენების აუცილებლობა, ამიტომ ელექტროპნევმატიური მუხრუჭი ელმავალზე რჩება როგორც სარეზერვო, მაგრამ როგორც ძირითადი მუხრუჭი უსაფრთხო მოძრაობისათვის. ეს იძლევა სამუხრუჭე ხუნდების ეკონომიას, თვალწყვილს იცავს ცვეთისაგან, საბოლოოდ ახდენს საექსპლუატაციო ხარჯების მნიშვნელოვანი ნაწილის ეკონომიას და ერთდროულად ზრდის კოქსმქრობი ელმავლების უსაფრთხო მოძრაობის საიმედობას. ЭК15 ელმავალზე,  ЭК14у  ელმავალთან შედარებით გაუმჯობესებულია ავარიული რეჟიმის  სქემა. წევის ძრავის ან  გარდამქმნელის მწყობრიდან გამოსვლის შემთხვევაში,  სქემით გათვალისწინებულია მათი ბლოკური  გათიშვა, ელექტრომაგნიტური კონტაქტორების მეშვეობით.

ამ მიზნით ელმავალზე ЭК14у  იქნა გამოყენებული ძორძოხი ჩამრაზები ხელის ამძრავით, მაგრამ მათი გამორთვისას დაზიანებული ძრავის აგზნების  გრაგნილები რჩებოდნენ აგზნების წრედში, ხორციელდებოდა ავარიული სიტუაციის არასრულფასოვანი ლოკალიზაცია. ამის გარდა, მკვებავი  გარდამქმნელიდან ღუზის ბლოკური გათიშვისათვის, ამ წრედების ძალური კაბელები შეყავდათ მემანქანის კაბინაში, რადგან ჩამრაზები  განთავსებული იყო მემანქანის კაბინაში, რის გამოც რთულდებოდა ძალური წრედის მონტაჟი როგორც ძარების ნაკვეთურებში, ასევე ელმავლის კაბინაში

Technical charcteristics of coke-quenching electric locomotive EK-15

Main Parameters and Dimensions Standards
Type of electric locomotive EK 15
Track gauge, mm 1435, 1520, 1676
Type of current alternating
Three-phase current frequency, Hz 50
Voltage, V 380, +10% -15%
Adhesion weight of electric locomotive , kN (ton-force) 382.59 ± 11.58 (39 ± 1.18)
Wheel pair loading, kN (ton-force) 191.29 ± 5.78 (19.5 ± 0.59)
Running gear formula 20
Number of tractive motors 2
Rated capacity on the shafts of tractive motors, kilowatt 100 x 2 = 200
Maximum driving speed with loaded coach, km/h 25
Driving speed during coke reception at dry and wet quenching, km/h: (at dry and wet quenching) 2.3 ± 15%
Maximum getaway tractive effort, N (kilogram-force) 76910 (7840)
Maximum value of direct current at speedup, A 1140
Electric locomotive control indirect, automatic and manual, remote
Transmission one-way, straight
Gear ratio of tooth gear 5.88
Electric locomotive braking distance at a speed of 25 km/h:
using a brake valve 4BK , m
electropneumatic braking (tn=2c), m

65
50
Providing an exact stop of electric locomotive at dry quenching of coke – with a rail brake TPM-5Д  
Number of rail brakes TPM-5Д-24B 4

ელმავალი 8Е1

რკინიგზების გამტარიანობის და გადაზიდვების უნარის ასამაღლებლად წარმოდგენილია რვაღერძიანი ელმავლის ორი ვარიანტი: ამაღლებული სიმძლავრით და გაუმჯობესებული წევის და სამუხრუჭე მახასიათებლებით.

I ვარიანტი – ელექტრული სქემა შემუშავებულია  წევის რეჟიმში წევის ძრავების მიმდევრული  აგზნებით და დამოუკიდებელი აგზნებით რეკუპერაციული დამუხრუჭების  რეჟიმში აგზნების გრაგნილების კვებით სტატიური გარდამსახიდან. ელმავლის პირობითი აღნიშვნაა  - 8Е1.

II ვარიანტი – ელექტრული სქემა შემუშავებულია წევის ძრავების შერეული აგზნებით  კვებასთან  და სტატიური გარდამსახიდან აგზნების დენის დარეგულირებით, ხოლო რეკუპერაციული დამუხრუჭების რეჟიმში – დამოუკიდებელი აგზნებით და წევის ძრავების აგზნების გრაგნილების კვებით სტატიური გარდამსახიდან.

წევის რეჟიმში, სტატიური გარდამსახის მწყობრიდან გამოსვლის შემთხვევაში ელექტრული სქემა წევის ძრავების მიმდევრულ შეერთებაზე გადასვლას და ელმავლის წევის ძრავების ყველა შეერთებაზე აგზნების დენის რეგულირების გარეშე მოძრაობას უზრუნველყოფს. ელმავლის პირობითი აღნიშვნაა – 8Е1С.

შემოთავაზებული ელმავლის უპირატესობა ВЛ11 ელმავალთან შედარებით.

 1. გათვლით რეჟიმში შეფარდებითი ტოლობის დროს ელმავლის წევის ძალა (8Е1 _ 444კნ, ВЛ11М _ 451კნ)  8Е1ელმავლის სიჩქარე 10%–ით  მეტია ВЛ11М ელმავლის სიჩქარეზე.
 2. 100კმ/ს სიჩქარის დროს წევის ძრავების სრული ველის შემთხვევაში 8Е1 ელმავლის წევის ძალა შეადგენს 80კნ, რაც 27%–ით მეტია ВЛ11М ელმავლის წევის ძალაზე – 58,8კნ, ხოლო წევიძრავების ველის შესუსტების მესამე საფეხურზე წევის ძალის სხვაობა იზრდება 55%–მდე (8Е1_200კნ, ВЛ11М __ 110კნ).
 3. დახრილი ზოლურებით წევის და სამუხრუჭე ძალების გადაცემა ურიკიდან ძარაზე აუმჯობესებს ელმავლის მოჭიდების მახასიათებლებს 5%–ით, აგრეთვე ელმავლის მოძრაობის დინამიკას, რომელიც გამორიცხავს თვალწყვილების განტვირთვის საწინააღმდეგო სისტემის გამოყენების აუცილებლობას
 4. წევის ძრავების აგზნების გრაგნილების კვებისათვისსტატიური გარდამსახის გამოყენება გვაძლევს სასურველი ფორმის სამუხრუჭე მახასიათებლების ფორმირების და სამუხრუჭე ძალვის მდოვრე რეგულირების უზრუნველყოფის საშუალებას.
 5. სტატიური გარდამსახები შესრულებულია მიკროპროცესული მართვის IGBT ტრანზისტორების ბაზაზე, რაც შესაძლებელი უწესივრობების სრული დიაგნოზირების საშუალებას იძლევა.
 6. ჰაერის მიწოდების სავენტილაციო სისტემის შეცვლა უზრუნველყოფს წევის ძრავების და გამშვები რეზისტორების სიმძლავრის ზრდას
 7. გამოყენებულია კომპრესორი ПК3,5, რომლებსაც გააჩნიათ ნაკლები წონა და მცირე ვიბრაცია КТ6 კომპრესორთან შედარებით.
 8. БВЗ-2 სწრაფმომქმედი ავტომატური ამომრთველის გამოყენებით უმჯობესდება ძალური დამხმარე წრედების დაცვის პირობები
 9. თანამედროვე პულტის გამოყენებით იზრდება ერგონომიკა და მემანქანის მუშაობის კომფორტი

8Е1 ელმავლის ტექნიკური მახასიათებლები.

დასახელება ნორმა
ნომინალური ძაბვა, ვ
3000
სავალი ნაწილის ფორმულა
2о-2о-2о
ლიანდაგის სიგანე, მმ
1520
საათობრივი რეჟიმი:
 
სიმძლავრე წევის ძრავების ლილვებზე, კვტ
6480
სიჩქარე, კმ/ს
52,2
წევის ძალა, კნ
436,5
ხანგრძლივი რეჟიმი:
 
სიმძლავრე წევის ძრავების ლილვებზე, კვტ 6000
სიჩქარე, კმ/ს 53,35
წევის ძალა, კნ 397
გათვლითი რეჟიმი:
 
წევის ძალა, კნ 444
სიჩქარე, კმ/ს 51,7
კონსტრუქციული სიჩქარე, კმ/ს
110
თვალწყვილის დაწოლა ლიანდაგზე, კნ
225,4
თვალის ნომინალური დიამეტრი გორვის წრეზე, მმ
1250
ელმავლის სიგრძე გადაბმის ღერძების მიხედვით, მმ
32880
ელმავლის სიგანე, მმ
3160
გასავლელი მრუდეების მინიმალური რადიუსი 10 კმ/ს სიჩქარისას, მ
125

ელმავალი 6Е1

რკინიგზების გამტარიანობის და გადაზიდვების უნარის ასამაღლებლად წარმოდგენილია ექვსღერძიანი ელმავლის ორი ვარიანტი: ამაღლებული სიმძლავრით და გაუმჯობესებული წევის და სამუხრუჭე მახასიათებლებით.

I ვარიანტი – ელექტრული სქემა შემუშავებულია  წევის რეჟიმში წევის ძრავების მიმდევრული  აგზნებით და დამოუკიდებელი აგზნებით რეკუპერაციული დამუხრუჭების  რეჟიმში აგზნების გრაგნილების კვებით სტატიური გარდამსახიდან. ელმავლის პირობითი აღნიშვნაა - 6Е1.

II ვარიანტი – ელექტრული სქემა შემუშავებულია წევის ძრავების შერეული აგზნებით  კვებასთან  და სტატიური გარდამსახიდან აგზნების დენის დარეგულირებით, ხოლო რეკუპერაციული დამუხრუჭების რეჟიმში – დამოუკიდებელი აგზნებით და წევის ძრავების აგზნების გრაგნილების კვებით სტატიური გარდამსახიდან.

შემოთავაზებული ელმავლის უპირატესობა ВЛ8 ელმავალთან შედარებით.

 1. 100 კმ/ს სიჩქარის დროს წევის ძრავების სრული ველის შემთხვევაში 6Е1 ელმავლის წევის ძალა შეადგენს 53,5 კნ., რაც  41%–ით  მეტია ВЛ8 ელმავლის წევის ძალაზე – 21,6 კ.ნ., ხოლო წევის ძრავების ველის შესუსტების მესამე საფეხურზე წევის ძალის სხვაობა იზრდება 51%–მდე (6Е1_133კნ, ВЛ8 _ 68,7კნ).
 2. წევის და სამუხრუჭე ძალების გადაცემა დახრილი ზოლებით ურიკიდან ძარაზე აუმჯობესებს ელმავლის მოჭიდების მახასიათებლებს 5%–ით, აგრეთვე ელმავლის მოძრაობის დინამიკას, რომელიც გამორიცხავს თვალწყვილების განტვირთვის საწინააღმდეგო სისტემის გამოყენების აუცილებლობას.
 3. წევის ძრავების აგზნების გრაგნილების კვებისათვის სტატიური გარდამსახის გამოყენება გვაძლევს სასურველი ფორმის სამუხრუჭე მახასიათებლების ფორმირების და სამუხრუჭე ძალვის მდოვრე დარეგულირების უზრუნველყოფის საშუალებას.
 4. სტატიური გარდამსახები შესრულებულია მიკროპროცესული მართვის IGBT ტრანზისტორების ბაზაზე,  რაც შესაძლებელი უწესივრობების სრული დიაგნოზირების საშუალებას იძლევა.
 5. ჰაერის მიწოდების სავენტილაციო სისტემის შეცვლა უზრუნველყოფს წევის ძრავების და გამშვები რეზისტორების სიმძლავრის ზრდას.
 6.  გამოყენებულია კომპრესორი ПК3,5, რომელსაც გააჩნია ნაკლები წონა და მცირე ვიბრაცია КТ6 კომპრესორთან შედარებით..
 7. БВЗ-2 სწრაფმომქმედი ავტომატური ამომრთველის გამოყენებით უმჯობესდება ძალური დამხმარე წრედების დაცვის პირობები.,
 8. თანამედროვე პულტის გამოყენებით იზრდება ერგონომიკა და მემანქანის მუშაობის კომფორტი.

მექანიკური ნაწილის პრინციპიალური განსხვავებაა ის, რომ ელმავლის ВЛ8 რესორული დაკიდება ერთსაფეხურიანია (ძარა ხისტად ეყრდნობა ურიკას), თვალწყვილიდან ავტოგადაბმაზე წევის ძალვის გადაცემა ხორციელდება სრიალა მიმმართველი ბუქსების და ურიკების შენაწევრებული ჩარჩოების მეშვეობით, და შემოთავაზებულ ექვსღერძიან ელმავალში რესორული დაკიდება ორსაფეხურიანია, თვალწყვილიდან ავტოგადაბმაზე წევის ძალვის გადაცემა ხორციელდება ბუქსის დრეკადი სამართების მეშვეობით, ურიკას შეუნაწევრებული ჩარჩოებით, დახრილი ზოლურით და ელმავლის ძარით.

ზემოთ თქმულით განსაზღვრულია ელმავლის მნიშვნელოვნად ნაკლები ზემოქმედება გზაზე. ამ მიზნით, ელმავლის ВЛ8 მაქსიმალური სიჩქარე, ღერძზე 22,5 ტონიანი დატვირთვით, შეზღუდული იქნას 75 კმ/ს–მდე, მოდერნიზაციის შემთხვევაში – 90 კმ/ს–მდე. წარმოდგენილი ელმავლის, ღერძზე 23 – 25 ტონიანი დატვირთვით, მაქსიმალური სიჩქარე შეადგენს 110 კმ/ს (შეზღუდულია წევის ძრავებით), მექანიკური ნაწილის მიხედვით – 120 კმ/ს.

6Е1 ელმავლის ტექნიკური მახასიათებლები.

დასახელება ნორმა
ნომინალური ძაბვა, ვ 3000
სავალი ნაწილის ფორმულა 2о-2о-2о
ლიანდაგის სიგანე, მმ 1520
საათობრივი რეჟიმი:  
სიმძლავრე წევის ძრავების ლილვებზე, კვტ 4860
სიჩქარე, კმ/ს 52,2
წევის ძალა, კნ 327,4
ხანგრძლივი რეჟიმი:  
სიმძლავრე წევის ძრავების ლილვებზე, კვტ 4500
სიჩქარე, კმ/ს 53,35
წევის ძალა, კნ 297,8
გათვლითი რეჟიმი:  
სიმძლავრე წევის ძრავების ლილვებზე, კვტ 51,7
სიჩქარე, კმ/ს 333
კონსტრუქციული სიჩქარე, კმ/ს 110
თვალწყვილის დაწოლა ლიანდაგზე, კნ 222,7
თვალის ნომინალური დიამეტრი გორვის წრეზე, მმ 1250
ელმავლის სიგრძე გადაბმის ღერძების მიხედვით, მმ 22500
ელმავლის სიგანე, მმ 3250
გასავლელი მრუდეების მინიმალური რადიუსი 10 კმ/ს სიჩქარისას, მ 125

 


ЖелезМПЎПрПжМПе кПльцП РОССΊ#65533;ЙСКΊ#65533;Е ЭЛЕКТРОПОЕЗДА ΠейтОМг@Mail.ru à ­åŠªíŒíœ¥ó±©ªížºí° title=