მისამართი:

0141, საქართველო, თბილისი,
დ.გურამიშვილის გამზირი, 84

ქართული
ფოსტა
საიტის რუქა

ელმავალი ВЛ11М

დეკემბერი 2005.


ВЛ11М – მოდერნიზირებული მაგისტრალური სატვირთო მრავალსექციანიფორმირების ელმავალი გაუმჯობესებული მართვის სისტემით. წარმოადგენს ВЛ11 ელმავლის მოდიფიკაციას და დანიშნულია 1520 მმ ლიანდაგის სიგანის, 3000 ვოლტით ელექტრიფიცირებულირკინიგზების მონაკვეთებზე ექსპლუატაციისათვის. შემუშავებულია
სს "ელმავალმშენებელის" სპეციალური საპროექტო–საკონსტრუქტორო ბიუროს მიერ. სულ გამოშვებულია 464 ერთეული ВЛ11М ელმავალი.
ძარა, საეკიპაჟო ნაწილი, პნავმატური და ძირითადი ელექტრო მოწყობილობა უნიფიცირებულია მუდმივი დენის ВЛ10, ВЛ10У, ВЛ11 და ცვლადი დენის ВЛ80р და ВЛ80с ელმავლებთან.
ელმავლის მთელი მოწყობილობა გათვალისწინწბულია საიმედო მუშაობაზე შემდეგ პირობებში: ძაბვა საკონტაქტო ქსელში – 2200 ვ–დან 4000 ვ–მდე, ძარის გარეთ ჰაერის ტემპერატურის ცვლილება დაიშვება -50–დან +400С–მდე, ჰაერის ტენიანობა – 90%, რომელიც აღებულია 270С ტემპერატურის შემთხვევაში. ელმავლის ექსპლუატაცია დაიშვება ზღვის დონიდან არა უმეტეს 1200 მ. სიმაღლეზე
ელმავლის ძარა არის გარსადინი ფორმის, შედგება ორი ერთნაირი სექციისაგან. ყოველი სექცია ერთი კაბინით წარმოადგენს მთლიანად ლითონის კონსტრაუქციას მზიდი ჩარჩაოთი, რომელიც შედუღებულია ნაგლინი და დაღუნული პროფილებისაგან და ფურცლოვანი ნახშირბადოვანი ფოლადისაგან.
ელმავლის სექციები დაყრდნობილია ორ ორღერძიან ურიკაზე საკიდლიანი ჩამოკიდების მეშვეობით, რომელიც ამცირებს ჰორიზონტალურ აჩქარებას ძარაზე და ელმავლის გვერდითა წნევას გზაზე. საკიდლიანი დაკიდება უზრუნველყოფს ვერტიკალური დატვირთვის გადაცემას ძარიდან ურიკას ჩარჩოზე და ძარას და ჩარჩოს შორის განივი ძალვების გადაცემას.
ურიკას ჩარჩო წარმოადგენს მაღალი საიმედოობის მართკუთხედი ფორმის მთლიანად შედუღებულ კონსტრუქციას.კოლოფური კვეთის ტაბიკის ძელი გამაძლიერებელი წიბოებით შედგება თვითონ ტაბიკის ძელისაგან და ბურთისებრი კავშირის ძელისაგან.
თვალწყვილის ბუქსები უყბოა, ორსამართიანი გორგოლაჭიანი საკისარით და წარმოადგენენ მაღალი სიზუსტით დამზადების კვანძებს.
ძარის ვერტიკალური რხევების ჩასაქრობად დაყენებულია გიდრავლიკური ჩამქრობები.
რესორული დაკიდება შედგება ფურცლოვანი რესორისაგან, რომელიც სახსრულად დაკიდებულია ბუქსის ქვედა ნაწილზე და სპირალური ცილინდრული ზამბარებისაგან, რომლებიც დაყენებულია საყრდენებს შორის.
ელმავალზე დაყენებულია რვა ТЛ-2К1 წევის ძრავი წევის რეჟიმში მიმდევრული აგზნების ელექტროძრავების მუშაობის მახასიათებლების გაუმჯობესებისათვის გამოყენებულია ღუზის საკომპენსაციო გრაგნილი. ვენტილაციის სისტემა არის დამოუკიდებელი, აქსიალური, სავენტილაციო ჰაერის მიწოდებით ზევიდან კოლექტორულ კამერაში და საპირისპირო მხარედან ძრავის ღერძის გასწვრივ ზევით ამოგდებით.
ელექტრული აპარატები.
ელმავალზე გამოყენებულია დისტანციური მართვის სისტემა. ელექტროაპარატურა უზრუნველყოფს წევის ძრავების მართვას, როგორც მოტორულ ასევე რეკუპერაციულ რეჟიმებში.
წევის ძრავების და დამხმარე მანქანების ელექტრული წრედების დაცვა მოკლე ჩართვის დენებისაგან ხორციელდება БВП-5-02 ტიპის სწრაფმომქმედი ამომრთველებით.
წევის ძრავების ელექტრული წრედების დაცვა რეკუპერაციული დამუხრუჭების რეჟიმში მოკლე ჩართვის დენებისაგან ხორციელდება БК-78Т ტიპის სწრაფმომქმედი ამომრთველებით.
ელმავალზე დაყენებულია ელმავლის ბუქსაობისაგან, გადატვირთვისაგან, ატმოსფერული და კომუტაციური ძაბვის გადამეტებისაგან დასაცავი აპარატები.
ელმავლის ყველა სექციის მართვის გენერატორების ძაბვის გასწორებისათვის გამოიყენება მართვის პანელის აგრეგატი АПУ-009.
ძალური წრედების კომუტირების აპარატურას აქვს ელექტროპნევმატიური ამძრავი, ხოლო დამხმარე წრედებს – ელექტრომაგნიტური ამძრავი.
მოტორვენტილატორად გამოყენებულია ელექტროძრავი ТЛ-110.
პნევმატიური მოწყობილობა
ელმავალი ВЛ11М აღჭურვილია პნევმატიური და ხელის დამუხრუჭებით. სამუხრუჭე სისტემის და სხვა პნევმატიური მოწყობილობების ჰაერით უზრუნველყოფა ხორციელდება КТ-6 ტიპის ორი კომპრესორით, ТЛ-122 ტიპის ამძრავით.
სამუხრუჭე მოწყობილობა ტიპიურია.
ВЛ11М ელმავლის ძირითადი მახასიათებლები
მომსახურეობის სახეობა — სატვირთო
სავალი ნაწილის ფორმულა — 2(2о-2о) - 3(2о-2о) - 4(2о-2о)(2-3-4 სექცია)
ძაბვა დენმიმღებზე, კვ — 3
საათობრივი რეჟიმის სიმძლავრე, კვტ — 5360 - 8040 - 10720 (2-3-4 სექცია)
ხანგრძლივი რეჟიმის სიმძლავრე, კვტ - 4600 - 6900 - 9200 (2-3-4 სექცია)
საათობრივი რეჟიმის წევის ძალა, კნ — 387 - 581 - 774 (2-3-4 სექცია)
ხანგრძლივი რეჟიმის წევის ძალა, კნ - 314 - 471 - 628 (2-3-4 სექცია)
საათობრივი რეჟიმის სიჩქარე, კმ/ს — 48,7
Сხანგრძლივი რეჟიმის სიჩქარე, კმ/ს – 51,2
კონსტრუქციული სიჩქარე, კმ/ს — 100
გასავლელი მრუდეების მინიმალური რადიუსი 10 კმ/ს სიჩქარით, მ — 125
წონა 2/3 ქვიშის მარაგით, ტ — 184 - 276 - 368 (2-3-4 სექცია)
ღერძიდან ლიანდაგზე დაწოლა, ტ — 22,5±0,5
ელმავლის ზომები, მმ:
ელმავლის სიგრძე გადაბმის ღერძებზე, მმ - 3160
ძარის სიგანე, მმ - 3000
ელექტრული დამუხრუჭება — რეკუპერაციული
წევის ძრავების ჩამოკიდება — საყრდენი–ღერძისებური

დამსწრეების კომენტარები

01.08.2013 11:52:35Малыхин Александркак отключается к-51 во второй секции при работе мв на низкой скорости
 При включении низкой скорости МВ через контакты режимного контроллера КтР-А секции А 17-18 получает питание только контактор К51 секции А, при этом ПкВ обеспечивает последовательное соединение мотор-вентиляторов. При включении высокой скорости МВ обеспечивается подача питания на контактора К51 в обоих секциях, при этом ПКВ обеспечивает параллельное подключение мотор-вентиляторов к контактной сети.
 
09.07.2013 17:33:32МаксимПонять не могу
 masya-dnepr@bk.ru - прошу ответить сюда
 
09.07.2013 17:31:14МаксимПогять не могу
 как отключается к-51 во второй секции при работе мв на низкой скорости с работой 2-мя секциями???? Что не даёт ему включиться???? РК? Каким именно образом,ведь в обеих секциях РК 17-18 замкнуты...если можно - подробное описание!И второй вопрос: При слежении за проводом 205 уже после межкузовного он по схеме подходит сначала на ПкВ,потом ОВ и только после этого на ЯЯ-Я(с обратной стороны),ошибка в печати схемы??? И есть предложение к конструкторам - почему бы не вывести 308 провод на КР(при сборе контакторной защиты это очень удобно бы оказалось и просто). С Уважением...
 
28.09.2009 16:18:58Василиймодернизация САУРТ
 А кто-нибудь слышал о модернизации САУРТ в России (аналогично БАРСу в Харькове - "Хартрон")?
 
03.04.2009 17:25:28ВВВ...
 ВЛ10 проще
 
05.11.2008 15:54:48Iron_FelixМодификации
 В прессе появилась реклама новой разработки ВЛ11м/6 - но её нет на сайте ни в продукции, ни в разработках? Хотелось бы ознакомиться с оприсанием и техническими характеристиками.
С уважением...
 
09.10.2008 06:13:38Eddy NSCatalog
 We interested to your company and your capability list. Therefore, could you please give us some more details your products, so we can work to promote to our customer
 
30.04.2008 21:42:05ShadowravenСупер Админ
 а не с 1975?
 
26.02.2008 13:45:05expressрекуперация
 есть новая микропроцессорная система управления рекуперативным торможением для электровозов ВЛ11. установлена и обкатана уже более года на электровозах Мукачевского депо в условиях карпатского перевала. вам это интересно?
 
13.09.2007 07:35:20middleУгу
 А что нормальные электровозы)) других то нету замен им
 


Ваше имя:

Заголовок комментария:

Осталось симв.:
Текст:

Введите текст с картинки:
Он-лайн переводчик

ЖелезМПЎПрПжМПе кПльцП РОССΊ#65533;ЙСКΊ#65533;Е ЭЛЕКТРОПОЕЗДА ΠейтОМг@Mail.ru à ­åŠªíŒíœ¥ó±©ªížºí° title=